Regional Network for Cultural Diversity (READ)

Rrjeti Rajonal për Diversitet Kulturor është projekt i financuar nga Komisioni Evropian në kuadër të Programit për shoqëri civile dhe media 2018-2019, EuropeAid/162473/DH/ACT/Multi, dhe do të zgjasë 4 vjet, duke filluar nga 01.09.2020 dhe do të përfundojë më 31.08.2024.

Projektin e zbatojnë Goethe-Instituti Shkup bashkë me organizatat partnere: Qendra për Bashkëpunim Ballkanik – Loja (Maqedonia e Veriut), Instituti i Librit dhe i Promocionit (Shqipëri), Kalem Culture Association (Turqi), Association Krokodil (Serbi), dhe Qendra Multimedia (Kosovë).

Projekti – Rrjeti rajonal për Diversitet Kulturor kontribuon për promovimin dhe tolerancën ndërkulturore, me ndihmën e hapjes së kanaleve të reja për komunikim për komunitetet e pavarura kulturore, duke u ofruar mundësi për bashkëpunim jashtë skenës politike. Në vendet e Ballkanit Perëndimor më pak mekanizma sigurojnë komunikim kulturor rajonal. Projekti e plotëson këtë hapësirë të zbrazët duke ofruar mundësi për bashkëpunim që do të mundësojë shkëmbim të përvojave përmes projekteve të përbashkëta, evenimenteve dhe fushatave publike. Në këtë mënyrë promovohen iniciativat e ndryshme kulturore dhe sigurohet hapësirë për prezantim të punës së iniciativave më të vogla në arenën rajonale.

Projekti ka si objektiv të promovojë shkathtësitë e të lexuarit mes kulturave të ndryshme dhe vlerave demokratike përmes rritjes së interesit për të lexuar, duke vënë në dispozicion veprat letrare nga rajoni. Kjo përfshin vendosjen dhe punën e bibliotekave të lëvizshme në pesë vendet dhe mbështetjen e 10 festivaleve letrare rajonale me temë kryesore shkëmbimin dhe pajtimin ndërkulturor. Publiku në këto pesë shtete do të vendoset në kontakt me vepra të autorëve dhe kulturave nga vendet fqinje, të cilët në disa raste më parë ishin në konflikt dhe autorë të cilët e promovojnë kulturën e të lexuarit si instrument për tolerancë dhe pajtim. Përmes literaturës, lexuesi do të qaset me pasurinë e karakteristikave kulturore, dhe njëkohësisht me gjendjet personale, aspiratat dhe dilemat, të cilat i mundësojnë që të identifikohet më mirë, të sillet dhe të bashkëjetojë më mirë me njerëzit nga mjediset e tjera kulturore, që ndihmon në tejkalimin e distancës sociale.

Përveç gjashtë organizatave qytetare, të cilat janë pjesë e konsorciumit në projekt, aktivitetet do të synojnë rritjen e kapaciteteve të 90 nismave kulturore përmes ndarjes së sub-granteve, trajnimeve ose mbështetjes për bashkëpunim. Organizatat jo qeveritare janë vendimtaret për suksesin e këtij projekti, pasi që ata kanë ndikim të madh në kulturë dhe ndryshimet në shoqëri. Grupet shtesë ty synuara janë profesionistët rajonal, të cilët në rastin tonë janë artistët, shkrimtarët, përkthyesit dhe operatorë të tjerë kulturor. Pothuaj 120 shkolla dhe mbi 100 biblioteka do të pasurohen me materiale informative dhe do të përfshihen në aktivitete të ndryshme. Përfitim nga projekti do të kenë edhe qytetarët e Kosovës, Serbisë, Maqedonisë së Veriut, Turqisë dhe Shqipërisë, me fokus të veçantë të rinjtë. Kjo nënkupton se 5.000 të rinj në mënyrë të drejtpërdrejtë do të marrin pjesë në aktivitete, por po ashtu edhe mbi 500.000 persona të cilët do marrin informacione, të cilat do të dalin nga zbatimi dhe promovimi i aktiviteteve.

Ajo që e bën këtë projekt aq të veçantë është vizioni për ndërtimin e platformës së unifikuar për evokim dhe ndërgjegjësim për mënyrat efikase të prezantimit të punës kulturore mes qytetarëve nga vendet e ndryshme të Ballkanit, si dhe mënyra origjinale dhe krijuese për hapjen e kanaleve të reja për komunikim mes aktorëve kulturor rajonal, që kontribuon në pajtimin dhe shkëmbimin kulturor mes vendeve.

——————————————-

Regional Network for Cultural Diversity is project funded by the European Commission  in the framework of the Civil Society and Media Programme 2018-2019, EuropeAid/162473/DH/ACT/Mulit, and has duration of 4 years starting from 01.09.2020 and will be completed by 31.08.2024. The Project is implemented by Goethe-Institut Skopje together with the Partner organizations: Center for Balkan Cooperation – Loja (North Macedonia), Fondacioni Instituti i Librit dhe i Promocionit (Albania), Kalem Culture Association (Turkey), Association Krokodil (Serbia) and Qendra Multimedia (Kosovo).

The project – Regional Network for Cultural Diversity contributes to reconciliation and intercultural tolerance by opening new channels of communication for the independent cultural societies, offering them networking opportunities away from the political stage. In the Western Balkan countries, few mechanisms provide regional cultural communication. The project addresses this gap by offering networking opportunities that facilitate the exchange of experiences through joint projects, public events and campaigns. These promote diverse cultural initiatives and provide space for the presentation of the work of smaller grassroots initiatives in the regional arena.

The project aims to promote intercultural reading skills and democratic values through reading culture and the handling of supra-regional high-quality literary works. This includes the establishment and operation of a mobile library in 5 countries and the support of 10 regional literature festivals on the topic of intercultural exchange and reconciliation. Audiences in 5 countries will come into contact with works by authors and cultures of neighboring countries, which in several cases have entered into conflict earlier, and promote reading culture as an instrument for tolerance and reconciliation. Through literature, the reader is exposed to a wealth of cultural characteristics, but also personal conditions, aspirations and dilemmas, which enable him or her to identify with, relate to and empathize better with people of other cultural backgrounds, which helps to overcome social distance.

Along with 6 CSOs who are part of the project consortium, the action will increase the capacity of up to 90 cultural initiatives through sub-granting, training or networking support. CSO’s are critical to the success of this project, as they wield considerable influence in culture and society change. Additional target groups are regional agents of change, which in this case are artists, writers, translators, and other cultural operators. As many as 120 schools in the WB region and Turkey and over 100 libraries will be targeted with informational materials and their inclusion in various activities. Other beneficiaries include citizens of Kosovo, Serbia, North Macedonia, Turkey and Albania. Special focus will be put on youth. This accounts to more than 5.000 youth who will directly participate in activities, but also more than 500.000 who will be exposed to information stemming from activity implementation and promotion.

What make this project unique is the vision of building a unified platform for advocacy and awareness, raising on effective ways to introduce the cultural work between citizens of different countries in the Balkans, and the original and creative ways to open channels of communication between regional cultural actors, therefore significantly contributing the reconciliation between different countries, and their cultural exchange.

Instituti Libri Promocioni